BASES

1. Característiques
Aquesta beca s'atorgarà al millor projecte de creació inèdit.

2. Dotació
La Beca Incubadora està dotada amb 12.000 €, i el seu import es farà efectiu en dues parts iguals : la primera, en l'acte de proclamació del projecte/s guanyador/s, i la resta, en el moment del lliurament del treball realitzat i després que el jurat i els tècnics responsables n'hagin examinat la qualitat. Aquests diners serviran, íntegrament, per a la producció i realització del projecte/s premiat/s.
També es posarà en contacte als premiats amb els agents culturals que es considerin més adients per a la distribució i circulació del producte resultant.

3. Candidats
Podran optar-hi els creadors a títol individual o col·lectiu que presentin una proposta d'acord amb aquestes bases. Tant si és a títol individual com col·lectiu, només es podrà presentar una única sol·licitud i caldrà garantir que es tracta d’un projecte original i inèdit. Els projectes han de ser susceptibles de ser tutelats des d’Olot i desenvolupar-hi la part final del procés o de fer-hi la presentació del resultat.

4. Documentació
Els candidats hauran de trametre a Panorama-Incubadora (INSTITUT DE CULTURA DE LA CIUTAT D’OLOT, Teatre Principal d’Olot, Passeig d’en Blay nª5, Olot 17800) la documentació següent:
a) Dades personals, currículumdel sol·licitant i descripció del projecte (10 línies)
b) Projecte tècnic, on ha de constar: objectius, plantejament teòric i tècnic, calendari, cost aproximat de realització i pla de finançament.
c) Tota la documentació addicional que els aspirants creguin convenient incloure per facilitar la valoració del projecte: dossier gràfic d’obra recent, crítiques, bibliografia...

S’hauran de presentar dues còpies del projecte, una per ser exhibida durant la celebració de Panorama 2007 i l’altra pel comitè de selecció.

5. Termini de presentació de la documentació
Els candidats podran presentar la seva documentació fins al dia 16 de maig del 2007 a l’adreça indicada.

6. Selecció de projectes
La selecció i valoració dels projectes anirà a càrrec d’una comissió formada expressament per a l’ocasió.
La comissió podrà demanar informació complementària i podrà convocar l'aspirant/s, per comprovar la seva idoneïtat per portar a terme el treball proposat i suggerir-li l'ampliació o la modificació del projecte per fer-lo més operatiu. També, si escau, podrà sol·licitar assessorament a d'altres persones sobre l'interès i l'abast del projecte.
El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic durant el festival (31 de maig-3 de juny del 2007). Els premiats s’han de comprometre a venir a Olot a recollir el premi en persona o delegar en algú. El jurat pot declarar el premi desert.

7. Criteris de valoració
La comissió de selecció valorarà especialment els aspectes següents:
_l’interès del projecte presentat
_la viabilitat del projecte
_la seva capacitat d’innovació i el seu caràcter interdisciplinari
_la reflexió o treball que proposi al voltant del concepte de paisatge,
entès com a entorn vital i/o artístic

Una vegada atorgada la beca, l’equip de PNRM realitzarà un seguiment i tutela del projecte, que tindrà capacitat per fer les consideracions necessàries, i fins i tot per aturar el projecte si ho considera oportú.

8. Extinció del dret de beca
El dret de beca s'extingirà en els supòsits següents:
a) Si no s'executen continuadament els treballs en els terminis convinguts, o si els informes de la seva realització no fossin prou satisfactoris.
b) Si el becari incompleix qualsevol de les obligacions assumides.
L'extinció anticipada de la beca implicarà la cancel·lació dels pagaments ulteriors que estiguin pendents. Si hi hagués culpa per part del becari, se li podria exigir la devolució dels pagaments rebuts anteriorment.

9. Lliurament del treball
La durada de la beca serà d'un any a partir de la data de la seva concessió. En tot moment caldrà complir els terminis que vagi determinant la persona assignada per fer el seguiment. El producte resultant, sigui de la mena que sigui, serà presentat en l’edició següent del festival PANORAMA.

10. Propietat i difusió dels treballs
El treball becat podrà ser exposat o representat en algun dels equipaments de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot durant l’edició de Panorama 2007 i, si escau, es proposarà la seva itinerància per d’altres àmbits. Un cop presentat a Olot i als llocs que l’organització de Panorama consideri escaients, el treball guardonat restarà en propietat de l’autor i en podrà disposar lliurement per exposar-lo i representar-lo, sempre que faci constar que ha estat premiat amb la Beca Incubadora 2007.
Els projectes que no hagin estat premiats podran ser retirats de la seu de la Secretaria de la Beca durant un període de tres mesos a partir del dia de l'emissió del veredicte. Si passat aquest termini no han estat reclamats i retirats personalment o mitjançant una persona acreditada, es destruïran.

11. Incompatibilitats
L'obtenció de la beca no condiciona el fet que l'adjudicatari pugui beneficiar-se d'altres ajuts, sempre que no superin el 100% del valor de la beca.

12. Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens a l’organització, es puguin produir posteriorment.

DESCARREGAR BASES