BASES INCUBADORA

Beca de creació en arts escèniques i visualsL'Ajuntament d'Olot, per mitjà de Panorama, convoca la Beca Incubadora 2004, amb l'objectiu de promoure i estimular la creació artística en el camp de les arts visuals i escèniques.

1. Característiques
Aquesta beca s'atorgarà al millor projecte d’arts visuals i escèniques inèdit.

2. Dotació
La Beca Incubadora està dotada amb 6.000€, i el seu import es farà efectiu en dues parts iguals de 3.000€: la primera, en l'acte de proclamació del projecte guanyador, i la resta, en el moment del lliurament del treball realitzat i després que el jurat i els tècnics responsables n'hagin examinat la qualitat. Aquests diners serviran, íntegrament, per a la producció i realització del projecte premiat.

3. Candidats
Podran optar-hi els creadors a títol individual o col·lectiu que presentin una proposta d'acord amb aquestes bases. Tant si és a títol individual com col·lectiu, només es podrà presentar una única sol·licitud i caldrà garantir que es tracta d’un projecte original i inèdit.

4. Documentació
Els candidats hauran de trametre a Panorama-Incubadora (carrer Fontanella 3, Olot 17800) la documentació següent:
a) Dades personals i currículum del sol·licitant.
b) Projecte tècnic, on hi ha de constar: objectius, plantejament teòric i tècnic, calendari, cost aproximat de realització i pla de finançament.
c) Tota la documentació addicional que els aspirants creguin convenient incloure per facilitar la valoració del projecte: dossier gràfic d’obra recent, crítiques, bibliografia...
S’hauran de presentar dues còpies del projecte, una per a ser exhibida durant la celebració de Panorama 2004 i l’altra pel comitè de selecció.

5. Termini de presentació de la documentació
Els candidats podran presentar la seva documentació fins al dia 15 de setembre del 2004 a la Secretaria de Panorama.

6. Selecció de projectes
La selecció i valoració dels projectes anirà a càrrec d’una comissió formada expressament per a l’ocasió.
La comissió podrà demanar informació complementària, així com convocar l'aspirant, per comprovar la seva idoneïtat per portar a terme el treball proposat i suggerir-li l'ampliació o la modificació del projecte per fer-lo més operatiu. També, si escau, podrà sol·licitar assessorament a d'altres persones sobre l'interès i l'abast del projecte.
El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic durant la darrera setmana d’octubre de 2004. El jurat pot declarar el premi desert.

7. Criteris de valoració
La comissió de selecció valorarà especialment els següents aspectes:
_l’interès del projecte presentat
_la viabilitat del projecte
_la seva capacitat d’innovació i el seu caràcter interdisciplinari
Una vegada atorgada la beca, es nomenarà un responsable de seguiment i tutela del projecte. La comissió tindrà capacitat per fer les consideracions necessàries, i fins i tot per aturar el projecte si ho considera oportú.

8. Extinció del dret de beca
El dret de beca s'extingirà en els supòsits següents:
a) Si no s'executen continuadament els treballs en els terminis convinguts, o si els informes de la seva realització no fossin prou satisfactoris.
b) Si el becari incompleix qualsevol de les obligacions assumides.
L'extinció anticipada de la beca implicarà la cancel·lació dels pagaments ulteriors que estiguin pendents. Si hi hagués culpa per part del becari, se li podrà exigir la devolució dels pagaments rebuts anteriorment.

9. Lliurament del treball
La durada de la beca serà d'un any a partir de la data de la seva concessió. En tot moment caldrà complir els terminis que vagi determinant la persona assignada per fer el seguiment.

10. Propietat i difusió dels treballs
El treball becat podrà ser exposat o representat en algun dels equipaments de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot durant l’edició de Panorama 2005 i, si escau, es proposarà la seva itinerància per d’altres àmbits. Un cop presentat a Olot i als llocs que l'organització de Panorama consideri escaients, el treball guardonat restarà en propietat de l’autor i en podrà disposar lliurement per exposar-lo i representar-lo, sempre i quan faci constar que ha estat premiat amb la Beca Incubadora 2004.
Els projectes que no hagin estat premiats podran ser retirats de la seu de la Secretaria de la Beca durant un període de tres mesos a partir del dia de l'emissió del veredicte. Si passat aquest termini no han estat reclamats i retirats personalment o mitjançant una persona acreditada, restaran en poder i propietat dels organitzadors de la beca.

11. Incompatibilitats
L'obtenció de la beca no condiciona el fet que l'adjudicatari pugui beneficiar-se d'altres ajuts, sempre que no superin el 100% del valor de la beca.

12. Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs comporta l’acceptació de les seves bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens a l’organització, es puguin produir posteriorment.